Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η ομάδα συμβούλων επιχειρηματικότητας έχοντας αποκτήσει εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη και υπαγωγή του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων.

Επιπλέον, το τμήμα συμβουλευτικής παρέχει τη δυνατότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών καθοδήγησης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον αυτές επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ή τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα μεταξύ των υπηρεσιών συμβουλευτικής παρέχονται τα εξής:

  • Σύνταξη και υποβολή πρότασης και φακέλου στα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, καθώς και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την λήψη της συνολικής χρηματοδότησης.

  • Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και υπηρεσίες καθοδήγησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

  • Εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

  • Ανάπτυξη πλάνου προώθησης της επιχείρησης και των υπηρεσιών της (Marketing Plan).

  • Υλοποίηση μελέτης έρευνας αγοράς, για την αγορά που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

Νέα Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων